Platby v MŠ

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2020/2021 na 350,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě  vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Stanovení ceny jídel vařených pro MŠ od 1.1.2020:

děti 3-6 leté     celodenní stava                     svačina  7,00 Kč

                                                                          oběd    18,00 Kč

                                                                         svačina  7,00 Kč

                                                                        celkem  32,00 Kč

děti 7 leté   celodenní strava                       svačina    7,00 Kč

                                                                        oběd       22,00 Kč

                                                                        svačina    7,00 Kč

                                                                        celkem    36,00 Kč

Nové limity splňují požadované limity na nákup potravin z uvedené vyhlášky.

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné            u vedoucí školní jídelny.Částka je uvedena v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě přijato do MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek .

 

Účtování nedotované stravy

Cena celodenní stravy je na dítě 32,-Kč.

Nedotovaná 49,- Kč (bude zaúčtována vždy v následujícím měsíci)

Sedmiletí (děti, které v tomto školním roce dovrší sedmi let) 36,-Kč. Nedotovaná 53,- Kč.

 

Odhlašování stravy :

jídelna@msmitusova90.cz

sms zpráva 724048522

www.strava.cz

Za odhlášení stravy zodpovídá zákonný zástupce dítěte. V případě neodhlášené stravy se Vám účtuje plná (nedotovaná) částka.

 

 

 
sobota 17.04.2021
čtvrtek 15.04.2021
středa 07.04.2021
dubn
21

Divadlo Bonbón "Dášenka" zrušeno

květ
05

Divadlo Ententýky "O ztracených kuřátkách"

květ
19

Muzikohrátky-bubnování

květ
20

Muzikohrátky -bubnování