Platby v MŠ

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2022/2023 na 400,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě  vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Stanovení ceny jídel vařených pro MŠ od 1.9.2022:

děti 3-6 leté     celodenní stava           přesnídávka    11,00 Kč

                                                                           oběd    20,00 Kč

                                                                         svačina  11,00 Kč

                                                                        celkem  42,00 Kč

děti 7 leté   celodenní strava             přesnídávka       11,00 Kč

                                                                        oběd       24,00 Kč

                                                                        svačina   11,00 Kč

                                                                        celkem  46,00 Kč

Nové limity splňují požadované limity na nákup potravin z uvedené vyhlášky.

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné  u vedoucí školní jídelny.Částka je uvedena v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě přijato do MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek .

Odhlašování stravy :

jídelna@msmitusova90.cz

sms zpráva 724048522

www.strava.cz

Odhlašování odpoledních svačinek.Pokud jde dítě po obědě je nutné si svačinku den dopředu odhlásit.

Za odhlášení stravy zodpovídá zákonný zástupce dítěte. V případě neodhlášené stravy se Vám účtuje plná (nedotovaná) částka.

 

 

 

 

 

 

 
črvn
05

Besídka třídy Kuřátko od 15.30 hod.

črvn
06

Divadlo Ententýky v MŠ

črvn
07

Dofocování dětí na tabla tříd 8.00-8.30 hod.

črvn
07

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 15.30 hod.