Platby v MŠ

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2020/2021 na 350,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě  vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Stanovení ceny jídel vařených pro MŠ od 1.1.2020:

děti 3-6 leté     celodenní stava                     svačina  7,00 Kč

                                                                          oběd    18,00 Kč

                                                                         svačina  7,00 Kč

                                                                        celkem  32,00 Kč

děti 7 leté   celodenní strava                       svačina    7,00 Kč

                                                                        oběd       22,00 Kč

                                                                        svačina    7,00 Kč

                                                                        celkem    36,00 Kč

Nové limity splňují požadované limity na nákup potravin z uvedené vyhlášky.

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné            u vedoucí školní jídelny.Částka je uvedena v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě přijato do MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek .

 

Účtování nedotované stravy

Cena celodenní stravy je na dítě 32,-Kč.

Nedotovaná 49,- Kč (bude zaúčtována vždy v následujícím měsíci)

Sedmiletí (děti, které v tomto školním roce dovrší sedmi let) 36,-Kč. Nedotovaná 53,- Kč.

 

Odhlašování stravy :

jídelna@msmitusova90.cz

sms zpráva 724048522

www.strava.cz

Za odhlášení stravy zodpovídá zákonný zástupce dítěte. V případě neodhlášené stravy se Vám účtuje plná (nedotovaná) částka.