Platby v MŠ

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2018/2019 na 350,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku,kterého dosáhnou v daném školním roce:

děti 3-6 leté    celodenní strava   28,-Kč

děti 7 leté       celodenní strava   31,-Kč

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné.Částka je uvedne v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě zařazeno do provozu MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek  za přeplatky stravného.