Platby v MŠ

Školné 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2023/2024 na 450,-Kč.Vzdělávání je bezúplatné pro děti povinnou předškolní docházkou a pro děti s odloženou docházkou.

Stravné

Na základě  vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni do cenových katergorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce:

Stanovení ceny jídel vařených pro MŠ od 1.9.2023:

děti 3-6 leté     celodenní stava           přesnídávka    15,00 Kč

                                                                           oběd    22,00 Kč

                                                                         svačina  15,00 Kč

                                                                        celkem  52,00 Kč

děti 7 leté   celodenní strava             přesnídávka       15,00 Kč

                                                                        oběd       26,00 Kč

                                                                        svačina   15,00 Kč

                                                                        celkem  56,00 Kč

Nové limity splňují požadované limity na nákup potravin z uvedené vyhlášky.

Výběr za kulturní akce v MŠ se provádí 2x ročně (září,leden) při platbách za stravné a školné  u vedoucí školní jídelny.Částka je uvedena v šatnách jednotlivých tříd. 

 Způsob úhrady :

a) bezhotovostní platbou – souhlas s inkasem. Platba bude stažena z účtu plátce 20. den měsíci na následující měsíc

b) v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny MŠ- vždy poslední pracovní den v měsíci na následující měsíc (termín vypsán na hlavních dveřích)

 

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě přijato do MŠ.

V případě odhlášení dítěte  z MŠ / stěhování…/ vše řádně nahlaste ředitelce MŠ a ved. ŠJ, kde dohodnete přeúčtování vrátek .

Odhlašování stravy :

mydlarova@zsmitusova16.cz

sms zpráva 724048522

www.strava.cz

Odhlašování odpoledních svačinek.Pokud jde dítě po obědě je nutné si svačinku den dopředu odhlásit.

Za odhlášení stravy zodpovídá zákonný zástupce dítěte. V případě neodhlášené stravy se Vám účtuje plná (nedotovaná) částka.

 

 

 

 

 

 

 
květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

květ
30

Besídka třídy Motýlek od 15.30 hod.

črvn
04

Schůzka s rodiči budoucích školáků v ZŠ od 16 hod.

črvn
10

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ od 15.15 hod.