Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Na základě naší žádosti  a vypracovaného projektu nazvaného"Hrajeme si a povídáme"nám byla  přidělena dotace MŠMT ve výši 50 000,-Kč.

Cílem projektu bylo :                                                                

  • vybavit třídy moderními pomůckami,výukovými programy,odbornou literaturou.
  • vytvořit pracoviště preventivní logopedické péče,kde budeme rozvíjet řečové schopnosti dětí ve všech třídách
  • zapojit  logopedické pomůcky do každodenních činností na třídách
  • posílit spolupráci s rodiči dětí
  •  zaměřit se na zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků

Ze získaných prostředků jsme pořídili potřebné vybavení do všech pěti tříd mateřské školy.Byly zakoupeny didaktické pomůcky na rozvoj řeči a dalších jazykových dovedností,které využíváme při každodenních činnostech.Z projektu byly proškoleny 2 učitelky,které získaly osvědčení ve vzdělávacím programu Logopedický asistent-primární logopedická prevence ve školství. 

Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu ve všech třídách.

Ve škole je zajištěna spolupráce s odborným logopedem,rodiče jsou včas informováni o potřebách logopedické péče dětí,doporučena odborná literatura a poradenská činnost.